Gratis Offertes

Incassokosten berekenen

incassokosten_berekenen

Het niet betalen van een openstaande vordering leidt vroeg of laat tot de bemoeienis van een incassobureau. Zodra een incassobureau bij de zaak betrokken is, krijg je als schuldenaar niet alleen te maken met een openstaande vordering, maar ook met incassokosten. De hoogte van deze incassokosten is wettelijk vastgelegd, dus je kan in principe zelf je incassokosten berekenen. 

Wat er gebeurt als je incassokosten laat oplopen

Voor niets gaat de zon op: als je een product aanschaft of een dienst afneemt, dan hangt daar een prijskaartje aan. Wat er precies op dit prijskaartje staat vermeld, is in de regel op voorhand bekend. Je koopt immers geen wasmachine zonder te weten wat deze kost, net zomin als dat je een timmerman aan het werk zet zonder een uurprijs af te spreken. In feite sluit je hiermee dus een overeenkomst af. Aan het eenzijdig niet nakomen van deze overeenkomst zitten consequenties, en.. oplopende incassokosten. 

Bezwaar maken tegen incassokosten

Bezwaar_maken_incassokosten

Als een schuldeiser besluit om een incassobureau in de arm te nemen, krijgt de debiteur te maken met incassokosten. Deze kosten kunnen soms behoorlijk snel oplopen, óók als het oorspronkelijke bedrag van de vordering relatief aan de lage kant is. Veel debiteurs ervaren dit als oneerlijk en kunnen zelfs overgaan tot het besluit om de incassokosten niet of niet volledig te betalen. Toch staan deze wanbetalers op geen enkele manier in hun recht. In de Wet Incassokosten (WIK) is namelijk vastgelegd dat bedrijven incassokosten in rekening mogen brengen. Deze kosten komen voor rekening van de debiteur. Wel mag je bezwaar maken tegen incassokosten. 

Incassokosten en het voortraject

Voortraject_incassokosten

Wie te maken krijgt met een incassobureau, komt voor incassokosten te staan. Daar wordt maar al te vaak verontwaardigd op gereageerd: “Zo’n klein openstaand bedrag, en dan toch incassokosten berekenen? Had dat nou niet anders gekund? Ze bekijken het maar, de hoofdsom kunnen ze krijgen en voor de rest ga ik mooi niets betalen!” Hoe begrijpelijk ook, toch is een dergelijke reactie niet terecht. 

To BTW or not to BTW

BTW_incassokosten

Als je gebruik hebt gemaakt van onze incassocalculator of van onze incassotabel, dan zie je dat de meeste incassokosten berekend worden zonder BTW. Dit heeft een reden: vrijwel de meeste schuldeisers zijn wettelijk BTW-plichtig. Dit betekent, dat zij de aan het incassobureau verschuldigde BTW kunnen verrekenen met de BTW die zij moeten afdragen aan de belastingdienst. Deze BTW mogen zij zodoende niet ook nog in rekening brengen bij hun schuldenaar(s). Maar wanneer dan wel?

Incassokosten tabel

Incassokosten_tabel

Vóór 1 juli 2012 was je als schuldenaar vogelvrij: de maximale hoogte van toelaatbare incassokosten was nergens vastgelegd, dus incassobureaus konden zelf hun minimum- en maximumtarieven bepalen. In de praktijk leidde dit echter zelden tot problemen, omdat de gevraagde incassokosten wel ambsthalve gematigd konden worden. Ambtshalve matiging betekent dat de rechter uiteindelijk bepaalt welke kosten gangbaar en billig zijn. 

Onterechte incassokosten

Onterechte_incassokosten

Als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, mag een bedrijf -binnen redelijke grenzen- incassokosten berekenen. De voorwaarden en maximale hoogte van deze incassokosten zijn geregeld in de WIK: de Wet Incassokosten. Wanneer een bedrijf desalniettemin probeert om onterechte incassokosten op jou te verhalen, ben je niet verplicht deze incassokosten te voldoen. Let wel: dit geldt uiteraard alléén voor onterechte incassokosten. Het blote feit dat er incassokosten in rekening worden gebracht, is niet onwettig

Incassokosten niet betalen

Incassokosten_niet_betalen

Het voelt wellicht oneerlijk: je hebt een rekening openstaan van een tientje en moet vervolgens € 40,= incassokosten betalen. “Stelletje geldwolven, ze bekijken het maar! Ik maak een tientje over en that’s it!” lijkt dan ook op het eerste gezicht een redelijke (re)actie.  Toch staat de schuldeiser volledig in zijn/haar recht, wanneer je in dit geval te maken krijgt met een opslag die vier keer zo hoog is als de openstaande vordering. Dat wil zeggen: mits de schuldeiser je wel eerst een kostenloze aanmaning heeft gestuurd. Incassokosten niet betalen is dus onwettig.

Wettelijke incassokosten

Wettelijke incassokosten

Dat je bij een openstaande vordering te maken krijgt met incassokosten, komt op het eerste gezicht wellicht wat oneerlijk over. Mensen die te laat of niet betalen doen dat immers vaak niet uit onwil, maar vanwege gebrek aan geld. Door het berekenen van incassokosten wordt de openstaande vordering nóg hoger, zodat het voor de schuldenaar nog moeilijker wordt om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Toch is het bij de wet toegestaan om incassokosten in rekening te brengen, de wettelijke incassokosten. Dit is niet voor niets.